Kortversjonen av NS3926

NS 3926 – VISUELLE LEDESYSTEMER FOR RØMNING I BYGGVERK, PUBLISERT SEPTEMBER 2017. 

Formålet er å gi en konsekvent og logisk informasjon til brukere av byggverk gjennom en felles internasjonal anvendelse av prinsipper på utforming av ledesystemer for å oppnå redusert rømningstid og øket sikkerhet ved rømning. Kravene under gjelder etterlysende skilting og ledelinje. Dog sammenfaller flere av kravene med elektrisk opplyste ledesystemer.

4.3 Anvendelse av ledesystem og belysning

Byggverk som skal prosjekteres med lavt montert merking; Hotel, leilighetsbygg, barnehager, skoler, sykehus og sykehjem, samt rømningskorridorer med mange retningsendringer.

Dersom kun høyt monterte komponenter prosjekteres, skal det dokumenteres at røyk fra brann ikke vil være tilstede i rømningsrutene.

5. Prinsipper for utforming av ledesystemer

Ledesystemet skal sørge for konsekvent og logisk informasjon slik at evakuering kan skje på en effektiv måte til sikkert sted.

5.1 Lavt monterte ledelinjer og ledeskilt

Hovedprinsippet i ledesystemer er lav lokalisering av komponenter, fortrinnsvis montert så

sammenhengende og uavbrutt som mulig i rømningsveiene. Ledelinjen er den komponenten som bidrar med kontinuiteten i ledesystemet.

 Plassering og avbrudd i ledelinjer

– Lav plassering skal være hovedregelen for en ledelinje, på gulv eller maks. 40 cm. opp på vegg.

– Ingen avbrudd i ledelinjen skal være over 20 cm. Ved dører kan avbruddet være               maks. 1 m.

– For rom /korridorer over 2 m. bredde skal det være ledelinje på begge sider.

5.4 Merking i trapper, ramper.

– Enkelttrinn eller ramper skal alle nivåendringer merkes slik at det ikke er fare for å snuble eller skli. Opptrinn skal kun merkes der rømning skjer oppover.

Bygninger mer enn 2 plan skal etasjenummerering monteres i alle trapperom.

5.9 Høyt monterte skilt

Monteringshøyde på mellomnivå er mellom 1,2m og 1,8m. Monteringshøyde for høyt monterte skilt er mellom 1,8m og 3,0m.

– Høyt monterte sikkerhets- og retningsskilt skal benyttes for å sikre synlighet.

– Skiltene skal angi retningsendringer, utgangsdører, mellomstasjoner og endelig bestemmelsested.

– Høyt monterte utgangsskilt skal plasseres ved alle dører beregnet på bruk i en nødsituasjon.

– Dersom et utgangsskilt ikke er i direkte synslinje, skal det også benyttes mellomliggende retningsskilt.

5.9.1 Merking av dører

Åpning- og låseanordning på rømningsdører skal identifiseres tydelig ved å merke dørkarmen, dørhåndtaket eller andre åpningsmekanismer. Karmen nærmest dørklinke skal merkes med vertikal linje fra dør til høyde på håndtak. På 2-fløyede dører, eller enkle dører med bredde over 1,2m, skal begge karmer merkes.

5.11.2 Rømningsveier for personer med nedsatte funksjonsevner

– Skal merkes særskilt for dette formål. Se eventuelt NS 11001.

5.11.3 Møteplasser og sikre områder

– Møteplasser og/eller sikre områder skal ha sikkerhetsskilt ihh. til ISO 7010.

– Retningsskilt skal vise vei fra utganger til disse.

5.13.1 Generelt

– Byggverk under oppføring eller rehabilitering skal rømningsmerking ivaretas i form av høyt monterte markeringsskilt.

7. Spesielle betingelser for etterlysende komponenter

7.1 Ladelys

– Ladelys skal sikre at etterlysende komponenter ivaretar nødvendig ytelse opp mot bygningens bruk.

7.2 Luminans

– Etterlysende komponenter som er montert i byggverk, skal minst ha luminansverdi, L=10mcd/m2 etter 30 minutter i brannklasse 1 og 60 minutter i brannklasse 2 og 3.

7.3 Ledelinje på gulv og vegg

– Merking med punktmerking skal oppfattes som sammenhengende og utføres som objekter med senteravstand høyst 25 cm og minste areal på 10 cm2.

7.4 Trapper, nivåendringer og ramper

– Trapper skal som hovedløsning merkes med en heltrukken linje i fremre kant av hvert trappetrinn. Ved rømning ned merkes det i det horisontale planet av trinnet, ved rømning opp merkes det i det vertikale planet av trinnet. Linjen skal være minst 1 cm bred og en luminans på minst 20 mcd2. Maks 5 cm fra trinnets framkant og dekke tilnærmet hele trinnets bredde.

Der det i trapper anvendes løsninger og materialvalg i kombinasjon, (homogen betong, terrasso, marmor, edle tresorter, teppebelegg, strekkmetall, stålplater, herdet glass osv) som vanskeliggjør muligheten for teknisk å kunne integrere hovedløsning kan det brukes ett element på hver side av trinnet i form av sirkel eller firkant eller en linje som følger trappens profil på den ene siden og med punktmerking på motsatt side på hvert trinn.

9. Merking av sikkerhetsutstyr.

– Brannslukkings- og sikkerhetsutstyr i forbindelse med flukt/rømningsvei skal merkes. F eks manuelle meldere, kac-bokser, manuelle utløsere for slokkeanlegg og førstehjelpsposter.

11. Kontroll og vedlikehold

– Eier av byggverk skal dokumentere at internkontroll, dvs. kontroll og vedlikehold er ivaretatt i driftsfasen og gjennomført av foretak eller personer med nødvendig kompetanse.

Kvalifisert kontroll skal gjennomføres minst hvert 3. år.

 

Nytten av og behov for ledesystemer bidrar til:

– Klart definerte rømningsveier som kan oppfattes tidlig i evakueringsforløpet.

– Entydig merking som bidrar til økt forflytningshastighet.

– Å begrense usikkerhet som kan lede til panikk.

– Å gi innsatsstyrken raskere tilgang til bygget.

Valg av komponenter skal dekke:

– Høyt- og lavtsittende plassering samt nødvendig supplerende skilting på mellomnivå.

– At fotometriske verdier og dimensjonering av ledesystemet er som spesifisert i denne standarden.

– At etterlysende komponenter eksponeres for lys i henhold til krav i denne standarden.

Ledesystemets oppgave:

– Identifisere rømningsveiene og utgangene.

– Hjelpe personer med å forflytte seg i rømningsveiene under alle forhold (lys, mørke, røyk).

Risikoklasser

– Ihh. til krav i Teknisk forskrift skal alle store byggverk og byggverk med stort persontall samt byggverk beregnet for virksomhet i Risikoklasse 5 og 6 ha tilfredsstillende ledesystem.

Valg av risikoklasse har liten betydning for kravet til ledesystemer og omfanget av dette.

Eksisterende byggverk

I eksisterende og eldre bygninger i Risikoklasse 5 og 6 kan det utledes krav ihh. til Forebyggendeforskriften om å installere ledesystemer.

Kontroll / Ettersyn etterlysende – Hvert 3. år og med intern ettersyn (støvpuss) hvert år.

Kontroll / Ettersyn elektrisk baserte systemer Hvert år.

Informasjon fra ABS Installasjon A/S:

Etterlysende skilt og ledelinje er en rimelig investering i å redde liv.

Produktene er driftsvennlige uten vedlikeholdskostnader, er miljøvennlig og forbruker ingen energi.